Regulamin sklepu internetowego wzorek.systems dla osób fizycznych
z 5.06.2018 r.

1. Definicje

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia oraz osoba prawna czy inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z usług sklepu internetowego wzorek.systems

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uważa się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego wzorek.systems.

Sklep internetowy (zwany dalej Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: wzorek.systems, za pomocą którego Klient może złożyć Zamówienie.
Sprzedawca – oznacza Wzorek Systems Łukasz Wzorek, ul. Kapelanka 10/18 30-347 Kraków, NIP 6612214296, REGON 368161086 zarejestrowany w Centralnej Ewidencji Gospodarczej (CEIDG).

Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana języku polskim z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, liczbę Towaru oraz sposób dostawy.

2. Postanowienia ogólne

 • Zakup towaru w Sklepie jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email: biuro@wzorek.systems oraz bezpośrednio przez stronę internetową pod adresem www.wzorek.systems.
 • Towary oferowane w sklepie są nowe. W przypadku sprzedaży mebli używanych, informacja ta wyraźnie zostanie napisana w nazwie i produktu.
 • Tolerancja wymiarów: stosowana obróbka materiału może różnić gotowy wymiar w następującej granicy: blat drewniany +/- 5mm, konstrukcja stalowa lub aluminiowa +/- 10 mm. Opisane odchylenia nie są podstawą reklamacji.
 • Oferowane przez Sprzedającego blaty wykonane są z litego drewna, które charakteryzuje się niepowtarzalnym wzorem i odcieniem koloru. Nie ma możliwości wyboru usłojenia, ani odcienia blatu. Następujące różnice nie podlegają reklamacji: odcień, drobne sęki, błyszcz, różnice w fakturze.
 • Klienci pouczani są o pielęgnacji mebli, którą zobowiązani są zachowywać.
 • Klient zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem, który jest integralną częścią umowy sprzedaży zawartej między Kupującym a Sprzedającym.
 • Wszystkie podane w Sklepie ceny są cenami brutto podanymi w złotych polskich i nie obejmują kosztów transportu ani montażu. Koszty transportu ustalane są indywidualnie.
 • Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”w celu poprawnego działania strony internetowej.
 • Zabronione jest wykorzystanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności godzącej w interes Sprzedawcy.

3. Składanie zamówień

 • Indywidualne zamówienia, różniące się wymiarem, kolorem lub materiałem wykończenia zamawiane są za pomocą poczty elektronicznej.
 • W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wejść na stronę internetową wzorek.systems, skonfigurować wybrany mebel poprzez wybór wymiaru, rodzaju drewna i koloru wykończenia, następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”. Po wybraniu zamówienia i kliknięciu przycisku: „przejdź do kasy” Klient wypełnia formularz sprzedaży.
 • Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na skrzynkę elektroniczną numer zamówienia, który należy wpisać w tytuł przelewu.
 • Złożenie zamówienia oraz jego opłacenie stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 • Sprzedawca, w ciągu trzech dni roboczych, od złożenia przez Klienta zamówienia przesyła na podaną przez Klienta pocztę elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie jest równoznaczne z oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.
 • Data zaksięgowania wpłaty od Klienta w pełnej wysokości podanej w Zamówieniu na koncie firmowym jest początkiem terminu realizacji Zamówienia.
 • W przypadku składania zamówienia za pomocą poczty elektronicznej Klient otrzymuje wycenę w wiadomości zwrotnej wraz z czasem realizacji. Po pisemnej akceptacji przez Klienta wyceny Sklep drogą elektroniczną przesyła formularz podsumowujący zamówienie. Klient zobowiązany jest potwierdzić zgodność treści przesłanych w formularzu.
 • Sklep przesyła Klientowi fakturę, zaksięgowanie pełnej wpłaty uznaje się za początek terminu realizacji zamówienia.

4. Dostawa i transport

 • Koszt dostawy ponosi Klient, jest on ustalany indywidualnie i wskazany w czasie składania Zamówienia.
 • Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony Towar bez wad.
 • Transport odbywa się za pośrednictwem kuriera lub transportu Sprzedającego.
 • Dzień przed przygotowaniem przesyłki Klient drogą poczty elektronicznej dostaje informację o nadaniu przesyłki.
 • Sklep nie ma obowiązku wniesienia towaru do Klienta.
 • Kupujący zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku zauważenia naruszenia, Klient ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki, sporządzić protokół szkody w obecności kuriera.
 • W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

5. Płatności

 • Klient składający zamówienie zarówno za pośrednictwem strony wzorek.systems jak i poczty elektronicznej uiszcza cenę przelewem bankowym na numer konta:
ING Bank Śląski
62 1050 1445 1000 0092 4626 4163
ŁUKASZ WZOREK
Kapelanka 10/18
30-347 Kraków
 • Do każdej transakcji wystawiona jest faktura VAT, Klient zobowiązany jest dostarczyć wcześniej dane, jeżeli ma być wystawiona na firmę.

6. Odstąpienie od umowy i reklamacje

 • Konsument ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić towar w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez Konsumenta bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (zgodnie z art. 27 tej ustawy).
 • Konsument zobowiązany jest do pokrycia tylko bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, przez co należy rozumieć koszt odesłania towaru przy odstąpieniu od umowy.
 • Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje wymienionym w ustawie towarom i usługom.
 • Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie przez Konsumenta, przed upływem 14 dni od daty otrzymania towaru, oświadczenia o odstąpieniu od umowy na piśmie. Towar wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres Sprzedającego podany w pkt 1. niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Konsument ma zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 • Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Zwrot ceny sprzedaży nastąpi za pomocą tego samego sposobu zapłaty, jakiej dokonał Konsument.
 • Zapisów powyższych niniejszego punktu nie stosuje się do Przedsiębiorców dokonujących zakupu w Sklepie, do których w zakresie odstąpienia będą miały zastosowanie przepisy ogólne Kodeksu cywilnego.
 • Każdy towar zakupiony w Sklepie może być reklamowany, jeśli posiada wady wskazujące na niezgodność towaru z umową. Konsument ma prawo żądać: wymiany towaru wadliwego na wolny od wad, wymiany części lub usunięcia wady. Reklamację należy złożyć drogą pocztową na adres Sprzedającego. Sprzedający ma obowiązek ustosunkowania się do żądania Konsumenta w terminie 14 dni poprzez poinformowanie Konsumenta o przyjęciu bądź odrzuceniu reklamacji. W przypadku wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, towar zostanie wysłany przez Sprzedającego w rozsądnym czasie. W przypadku pozytywnie rozważonej reklamacji Konsument otrzyma zwrot kosztów poniesionych na skutek wysłania wadliwego towaru, z zastrzeżeniem przepisów o zadatku.
 • Sprzedawca udziela gwarancji na wybrane towary. Gwarancja nie wyłącza przepisów rękojmi, Konsument decyduje czy będzie reklamował towar na podstawie przepisów gwarancji, czy rękojmi.
 • W momencie zaistnienia wad towaru w terminie gwarancyjnym, producent jest zobowiązany do naprawy wadliwego towaru, wymiany całości lub uszkodzonych części ewentualnie zwrotu ceny.
 • Zasięg obowiązywania gwarancji to teren Polski. Konsument ma prawo żądać od podmiotu udzielającego gwarancji wydania oświadczenia gwarancyjnego. Przedsiębiorców dotyczą przepisy Kodeksu cywilnego.
 • Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów ani reklamacji odsyłanych za pobraniem.
 • Wszelkie wątpliwości można wyjaśnić pod adresem e-mail: biuro@wzorek.systems.
 • Konsument ma obowiązek zapoznać się z instrukcją użytkowania i pielęgnacji mebli.

7. Postanowienia końcowe

 • W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie wzorek.systems i udostępniany drogą mailową na żądanie Klienta.
 • Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem 23.05.2018 r.